Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod

24. 3. 2011

Zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně

Ve znění:
 

zákona č. 425/1990 Sb.,
zákona č. 40/1994 Sb.,
zákona č. 203/1994 Sb.,
zákona č. 163/1998 Sb.,
zákona č. 71/2000 Sb.,
zákona č. 237/2000 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb.
zákona č. 186/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007),
zákona č. 267/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008).Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 

(1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.
(2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno.