Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poznámky

24. 3. 2011

Poznámky pod čarou

§ 17 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
§ 2 odst. 8 písm. b) až e) zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
§ 3 písm. a) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
§ 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
§ 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
§ 3 písm. f) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
§ 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
§ 2 písm. b) vyhlášky č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.
Například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.
§ 46 písm. g) a i) zákona č. 289/1995 Sb.
Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
§ 55 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
§ 17 odst. 1 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.
§ 32 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.
§ 18 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). § 3 písm. i) vyhlášky č. 137/1998 Sb. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
§ 3 písm. j) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb. a vyhlášky č. 378/1992 Sb.
Vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky.
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
§ 12 vyhlášky č. 21/1996 Sb.
§ 49 a 50 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
§ 20 odst. 3 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.
Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
, zákona č. 188/1988 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.
Např. a , ve znění zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb., § 40 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.
Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
Například vyhláška č. 80/1971 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách.
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)