Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nařízení vlády č. 91/2010Sb

24. 3. 2011

NAŘÍZENÍ VLÁDY

   ze dne 1. března 2010

   o  podmínkách  požární  bezpečnosti  při  provozu  komínů,  kouřovodů a
   spotřebičů paliv

   Vláda  nařizuje  k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
   ve  znění  zákona  č.  425/1990  Sb.,  zákona č. 40/1994 Sb., zákona č.
   203/1994  Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.
   237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.
   186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

   § 1

   Podmínky požární bezpečnosti

   (1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále
   jen "spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

   (2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující
   z  hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize
   spalinové  cesty,  čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí
   způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou
   při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

   (3)  Toto  nařízení  vlády  se  nevztahuje  na  spalinovou cestu, jejíž
   součástí  je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu
   800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv
   o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

   § 2

   Kontrola spalinové cesty

   (1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je
   držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví^1).

   (2) Kontrola spalinové cesty se provádí

   a)   posouzením   bezpečného   umístění  hořlavé  stavební  konstrukce,
   materiálu  a  předmětu  v návaznosti na konstrukční provedení spalinové
   cesty a připojeného spotřebiče paliv,

   b)  posouzením  komína,  zejména  z hlediska jeho požární bezpečnosti a
   provozuschopnosti,

   c)  posouzením,  zda  je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k
   jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,

   d)   posouzením  zajištění  požární  bezpečnosti  stavby,  zvláště  při
   prostupu    spalinové   cesty   vodorovnými   a   svislými   stavebními
   konstrukcemi,  půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou
   stěnou stavby,

   e) posouzením jejího stavebně technického stavu.

   (3)  Splnění  požadavků  na  kontrolu  spalinových  cest podle zákona o
   ochraně  ovzduší^2) a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění
   požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.

   § 3

   Čištění spalinové cesty

   (1)  Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je
   držitel   živnostenského   oprávnění  v  oboru  kominictví^1);  čištění
   spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva
   o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

   (2)  Čištění  spalinové  cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se
   zaměřením  na  odstraňování  pevných  usazenin  ve spalinové cestě a na
   lapači  jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných
   v  neúčinné  výšce  komínového  průduchu  nebo  kondenzátů ze spalinové
   cesty.

   § 4

   Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

   (1)  Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou
   stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

   (2)  Spalinovou  cestu,  na  kterou je připojen spotřebič paliv a která
   nebyla  v  provozu  od  předchozí  kontroly a čištění déle, než je doba
   vyplývající  ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k
   tomuto  nařízení,  není  nutné  do jejího opětovného uvedení do provozu
   kontrolovat  a  čistit;  kontrola  a čištění spalinové cesty se provede
   před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.

   (3)  U  nepoužívaného  komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání
   dešťové  vody  a  je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen
   tabulkou  s  nápisem  "Mimo  provoz"  nebo  jiným  vhodným způsobem, se
   kontrola a čištění neprovádí.

   (4)   Lhůty  vybírání  pevných  znečišťujících  částí  nahromaděných  v
   neúčinné  výšce  komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty
   jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

   (5)  Lhůty  čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze
   č. 1 k tomuto nařízení.

   § 5

   Revize spalinové cesty

   (1)  Revizi  spalinové  cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je
   držitelem  živnostenského  oprávnění  v oboru kominictví^1), a která je
   zároveň

   a) revizním technikem komínů^3),

   b)   specialistou   bezpečnosti   práce-revizním  technikem  komínových
   systémů^3), nebo

   c) revizním technikem spalinových cest^3).

   (2) Revize spalinové cesty se provádí

   a)  před  uvedením  spalinové  cesty  do provozu nebo po každé stavební
   úpravě komína,

   b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

   c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

   d) po komínovém požáru,

   e)  při  vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření
   na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

   § 6

   Zpráva  o  provedení  kontroly  anebo čištění spalinové cesty a revizní
   zpráva spalinové cesty

   (1)  O  provedené  kontrole  anebo čištění spalinové cesty vydá odborně
   způsobilá  osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k
   tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede
   čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam
   do  požární  knihy^4),  popřípadě  jiné  provozní  dokumentace,  kterou
   předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

   (2)  O  revizi  spalinové  cesty  vydá odborně způsobilá osoba písemnou
   zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

   (3)  Pokud  odborně  způsobilá  osoba při kontrole, čištění nebo revizi
   spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární
   bezpečnost,  zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na
   místě,  neprodleně  oznámí  tuto  skutečnost  písemnou cestou v případě
   nedostatků  způsobených  nedodržením  technických  požadavků  na stavbu
   příslušnému  stavebnímu  úřadu  a  v  případě  nedostatků týkajících se
   nedodržení  požadavků  na  požární bezpečnost orgánu státního požárního
   dozoru.

   § 7

   Vypalování komína

   (1)  Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména
   dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.

   (2)  Komín  se  smí  vypalovat  pouze tehdy, pokud není možné odstranit
   pevné  usazeniny  spalin  jiným  způsobem,  za předpokladu, že komín je
   odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu,
   kterému má komín sloužit.

   (3)  Komín  může  vypalovat  pouze  odborně  způsobilá osoba, kterou je
   držitel  živnostenského  oprávnění  v  oboru kominictví^1) nebo revizní
   technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.

   (4)  Vypalování  komína  oznamuje  majitel  stavby  místně  příslušnému
   hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede
   dnem zahájení této činnosti.

   § 8

   Zrušovací ustanovení

   Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje.

   § 9

   Účinnost

   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

   Předseda vlády:

   Ing. Fischer, CSc., v. r.

   Ministr vnitra:

   Ing. Pecina, MBA, v. r.


   1)  Zákon  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském podnikání (živnostenský
   zákon), ve znění pozdějších předpisů.

   2)  §  12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
   změně  některých  dalších  zákonů  (zákon  o ochraně ovzduší), ve znění
   zákona č. 385/2005 Sb.

   3)  Zákon  č.  179/2006  Sb.,  o  ověřování a uznávání výsledků dalšího
   vzdělávání  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o uznávání výsledků
   dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

   Zákon   č.   18/2004   Sb.,  o  uznávání  odborné  kvalifikace  a  jiné
   způsobilosti  státních  příslušníků  členských  států  Evropské  unie a
   některých  příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o
   uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

   4)  §  37  vyhlášky  č.  246/2001  Sb.,  o  stanovení  podmínek požární
   bezpečnosti  a  výkonu  státního  požárního  dozoru (vyhláška o požární
   prevenci).

   5) § 17 zákona č. 455/1991 Sb.

   6)  §  2  písm.  b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
   využívání území.